fbpx

ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน

ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน

ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน ในอดีตพื้นที่บริเวณเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นเขาหินเล็กใหญ่ทับซ้อนกันอยู่ทั่วๆ ไป

เพียงชั่วระยะเวลา 30 กว่าปีต่อมา การคมนาคมสะดวกทำให้ผู้คนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้สะดวก ผลที่ตามมาคือมีการทำลายป่า เพื่อนำพื้นที่มาใช้เพาะปลูกเป็นจำนวนมาก จนทำให้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม และมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง

จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร พื้นที่ดังกล่าว และทรงคิดหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร โดยใช้วิชาการในหลายๆด้านประกอบกัน เป็นการดำเนินการแก้ไขในลักษณะผสมผสานของหลายๆ หน่วยงาน

จึงมี พระราชดำริให้หน่วยงานจากกรมกองต่างๆ มาร่วมกัน พัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้เป็นสองทาง คือ ต้นทางซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ฝึกหัดการทำงานร่วมกัน ได้ความรู้ในการพัฒนา และ ปลายทาง คือ ราษฎรได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาที่ดินทำกิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น อันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ในการจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
  ภายในมีหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงานดังนี้

 • งานพัฒนาที่ดิน
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานเพาะชำกล้าไม้
 • งานวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 • งานโยธาธิการ
 • งานส่งเสริมและผลิตภัณฑ์พืชสวน
 • งานวิชาการเกษตร
 • งานปศุสัตว์
 • งานส่งเสริมสหกรณ์
 • งานสวนพฤกษศาสตร์
 • งานประมงสาธิต

การบริการภายในศูนย์

ภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน มีบริการทางด้านที่พักโดยมีอาคารศิลารมมณีย์ เป็นอาคารสำหรับ ให้บริการทางด้านพักอาศัย โดยมีห้องพักด้วยกัน 10 ห้อง อันประกอบไปด้วยห้องเตียงเดี่ยว 2 ห้อง, ห้อง 3 เตียง 8 ห้อง ภายในแต่ละห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งค่าเช่าห้องนั้นจะมีราคาเท่ากันคือ 600 บาทต่อคืน

อาคารศูนย์ประสานงาน ห้องฉายสไลด์ มัลติมิเดียขนาดความจุ 120 คน จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแนะนำศูนย์แห่งนี้ ความป็นมา ภายในศูนย์มีอะไรบ้าง ภายในห้องประกอบไปด้วย แอร์ 4 ตัว เครื่องฉายสไลด์ 6 ตัว ในการให้บริการนี้ จะเป็นการให้บริการฟรีสำหรับ หมู่คณะที่มาทัศนศึกษาที่ศูนย์แห่งนี้ สามารถติดต่อเพื่อแจ้งความต้องการใช้ ห้องนี้ได้ที่ โทรศัพท์ 038-599105-6

ห้องอบสมุนไพร ภายในศูนย์มีห้องอบสมุนไพรให้บริการแก่ชาวบ้านทั่วไป โดยคิดค่าบริการในอัตรา 20 บาทต่อคน ในขณะที่ อบสมุนไพร สามาถดื่มนำสมุนไพรที่ทางศูนย์จัดไว้ให้ฟรี

ห้องสมุด ห้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภายในศูนย์ และข้อมูลการเกษตรที่มีไว้บริการให้ใช้ในการหาข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา ในศูนย์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของโครงการ

นอกจากนี้ยังมีการบริการอาหารสำหรับหมู่คณะที่มาทัศนศึกษา โดยอัตราค่าอาหารจะแตกต่างไปตาม จำนวนและชนิดของอาหาร สามารถติดต่อเพื่อแจ้งความต้องการได้ที่ โทรศัพท์ 038-599105-6


ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน

ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน

ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน


Khaohinsorn Royal Development Study Center

Khaohinsorn Royal Development Study Center is areas overlap Chachoengsao province. The rainforest is one of the most fertile for Outlandishness Thai style rock terrain as he little big lap Overlap is common to only a short period than 30 years later to make transportation easier for people to travel in space with ease. The consequences is to destroy the forest area to agricultural use. And make lots of planted forests and had become a fertile area has deteriorated and the problem of soil dust, high wash when Phrabat His Majesty king Pomipol might greet royal Tadpraentr do. He thought the area and find a way to help resolve or alleviate the heat. The use of hot people in many areas of academia. Is working to resolve the combination of several characteristics, various agencies from the Department of the Division co-development of this area studies centers are examples of the benefits made possible by a second source is that the school officials have worked together to develop the knowledge and the destination is the people. receive assistance in planning to do is eat. Fatness as a major objective in the The project due to His Majesty king Pomipol.

Within the Khaohinsorn Royal Development Study Center A unit of 11 agencies:

– Development
– Community Development
– Plant seedling
– Agriculture and Technology Chachoengsao
– Civil
– Promote products and horticulture.
– Academic Agriculture
– Livestock
– Promote cooperative
– Shopping Centers
– Fishing tour.

The service center within  Khaohinsorn Royal Development Study Center

Khaohinsorn Royal Development Study Center within the Khao Hin Son Accommodation is available in. Gem stone building with a minister. Buildings for Services in residential, The rooms have 10 rooms with a single bed room 2 room 3 bed room 8 bed room within each room has facilities such as TV, refrigerator water heater The room rent will equal the price is bhat 600 per night

Building coordination center multimedia slide projector room size capacity 120 people intended to introduce this facility within the center of Rooms include air inside the projector slide 4 of the 6 service. Will provide for free. Faction of the Library Center. Can be contacted to inform needs. This room has a phone 038-599105-6.

Herbal steam room. Herbal steam rooms within the center is serving people. The charges at bhat 20 per person in the perfumed herbs can take the herbal drink that is the center for free.

Library, gathering information about the center within. Agricultural information and services that are used to find information such as the History Center as well as guidance in the development of the project.

There is also a food service for the Library group. The rates will vary by restaurant. The number and type of food. Contact needs to be notified at the phone 038-599105-6.


ที่ตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ติดต่อศึกษาดูงาน: 038-554-982
https://goo.gl/maps/NmwwoapW9fqTxBdr9


หน้าแรก | เทียวแปดริ้ว | เที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวธรรมชาติตลาดโบราณวัด

%d bloggers like this: