fbpx

Privacy Policy

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโนบายความเป็นส่วนตัว
        ในยุคแห่งการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลไปได้ทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ต มาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดำเนินกิจกรรมส่วนบุคคล การดำเนินการธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินการของภาครัฐ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่งยวด และเพื่อให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า สพธอ. ได้ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและขอใช้สิทธิของตนเองตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
        เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อย่างเหมาะสม สพธอ. จึงได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของแต่ละบริการ ซึ่งอธิบายถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Notice)
        ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละบริการอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย หมายเลข IP Address ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ของ สพธอ. เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงการทำงานของเทคโนโลยีคุกกี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงให้ความยินยอมและปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว ท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้จาก ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Notice)

การขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
จัดให้มีช่องทางในการรับคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มรับคำร้อง เช่น ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอเพิกถอนความยินยอม ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

การร้องเรียน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในเรื่องความบกพร่อง ล่าช้า ไม่โปร่งใส หรือไม่เหมาะสมในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ เพื่อร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ได้มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

%d bloggers like this: