รวมเบอร์โทรศัพท์ และ เ็ว็บไซต์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

เว็บไซต์จังหวัดฉะเชิงเทรา

038-512-520

http://www.chachoengsao.go.th 

แผนกสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511-296

http://www.geocities.com/sdchachongsao 

กองพันทหารช่างที่2 รักษาพระองค์

038-511-018

 

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

038-514-446

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

038-533-476-9

http://www.fisheries.go.th/cf-chachoengsao 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

038-517-170

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

038-981-446

http://chachoengsao.doae.go.th/mueang

สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว

038-589-056

http://chachoengsao.doae.go.th/plaengyao/

สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน

038-509-007

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 

038-508-017

http://chachoengsao.doae.go.th/thatakiap

สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 

038-541-003

http://chachoengsao.doae.go.th/bangkhla/

สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

038-581-233

http://chachoengsao.doae.go.th/bangnampriao

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 

038-587-243

http://chachoengsao.doae.go.th/banpho 

สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 

038-551-222

http://chachoengsao.doae.go.th/phanomsarakham 

สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต

038-597-014

http://chachoengsao.doae.go.th/sanamchaikhet 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

038-981-430

http://www.chachoengsao1.go.th 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

038-554-062

http://www.cha2.go.th/ 

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-814-441

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

038-814-270

 

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-814-239

http://www.dit.go.th/Chachoengsao/ 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-515-186

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

038-511-500

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-981-659

http://www.dlt.go.th/chachoengsao/INDEX.html   

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

038-814-358

 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

038-535-301-3

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

038-511-053

 

สำนักงานที่ดินจังหวัด

038-511-064

http://www.chachoengsaoland.org

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-981-426

 

สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511-852

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมปศุสัตว์

038-511-700,038-511-071

http://www.dld.go.th/pvlo_ccs/ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาฉะเชิงเทรา

038-514-071

http://school.obec.go.th/sriworakaan/

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511-239 

http://cddweb.cdd.go.th/chachoengsao/

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉะเชิงเทรา

038-516-117

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

038-513-868

http://www.moc.go.th/opscenter/cc 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-535-892

http://intranet.m-culture.go.th/chachoengsao/

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511-009

http://chchsao.nso.go.th/ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511-243

http://webhost.cpd.go.th/ewt/chachoengsao/

สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511-012

http://www.ccs.ago.go.th/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-814-552,
038-512-526

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

0-3850-2001

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

0-3851-1013

ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

0-3851-1017

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา

0-3898-1622

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

0-3851-2520,
0-3851-4690

สถานธนานุบาล 1

0-3851-1135

สถานธนานุบาล 2

0-3851-1506

สถานีบริษัทขนส่งจำกัด

0-3851-4814

สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา

0-3851-1007

สำนักงานโทรศัพท์จังหวัดฉะเชิงเทรา

0-3851-3513

สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา

0-3851-1133

ที่ทำการอำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่ทำการอำเภอเมือง

0-3851-1186

ที่ทำการอำเภอแปลงยาว

0-3858-9131

ที่ทำการอำเภอคลองเขื่อน

0-3850-9080

ที่ทำการอำเภอท่าตะเกียบ

0-3850-8245

ที่ทำการอำเภอบางคล้า

0-3854-1124

ที่ทำการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

0-3858-1511

ที่ทำการอำเภอบางปะกง

0-3853-2400

ที่ทำการอำเภอบ้านโพธิ์

0-3858-7369

ที่ทำการอำเภอพนมสารคาม

0-3883-6927,
0-3855-2333

ที่ทำการอำเภอราชสาส์น

0-3859-1077,
0-3859-1090

ที่ทำการอำเภอสนามชัยเขต

0-3859-7008

เทศบาล

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

038-511-027 

http://www.tbmccs.go.th/main.html

เทศบาลตำบลเทพราช

038-595-633

http://www.tepparad.go.th/

เทศบาลตำบลท่าข้าม

038-573-411

http://www.thakam.go.th/

เทศบาลตำบลบางปะกง

038-533-295 

เทศบาลตำบลบางวัว คณารักษ์

038-539-707-9

http://www.bangwuakanarak.go.th/

เทศบาลตำบลปากน้ำ

038-542-312-3

http://www.paknam-municipality.com

เทศบาลตำบลพนมสารคาม

038-551-881

http://www.panomcity.com/

เทศบาลตำบลสนามชัยเขต

038-597-021

http://www.sanamchai.com 

เทศบาลตำบลหอมศีล

038-842-453

http://www.hormsin.com 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

038-595-897 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ

038-584-125-9 ,
038-848-434 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

038-521-583 ,
038-584-130-4 

http://www.samedtai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา

038-582-206 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

038-517-079 

http://www.tambonsothon.com

องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว

038-517-799 

http://www.konkaew.com 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

038-583-902 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ

038-583-600

http://sv2.esswpark.org/~jcb140/

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา

038-508-018 ,
038-508-152-6 

http://www.klongtakrao.go.th 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต

038-539-512 ,
038-847-426 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา 

038-535-229 ,
038-824-252 

http://www.klongna.com

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์

038-588-246

http://www.klongbanpho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ

038-595-898 

http://klongpravate.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า

038-502-006 

http://www.banglaow.com 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

038-822-095 

http://www.bangpaisao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก

038-524-050 ,
038-582-209 

http://www.bangkhanag.com

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ

038-856-669

http://www.bangkhwan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง

038-533-152

http://www.sao-bangpakong.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

038-517-412 ,
038-535-225 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร

038-843-050

http://www.bangsamak.go.th 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง

038-551-170

http://www.ladkrathing.go.th/index.php

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

038-847-342 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง 

038-502-005 ,
038-516-146-7 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์

038-588-384 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

http://www.nongjok.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล

038-531-359 ,
038-532-000 

http://www.homsin.go.th/index.htm

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

038-575-454-5 

http://www.geocities.com/huasumrong/

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-536-041-6 ,
038-814-237 

http://www.cpao.go.th 

โรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

038-814-375

http://www.cco.moph.go.th/chs/

โรงพยาบาลแปลงยาว

038-589-002

 

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

038-556-065,
038-556-066

 

โรงพยาบาลบางคล้า

038-541-009-10

 

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

038-581-103 ,
038-581-285

 

โรงพยาบาลบางปะกง

038-531-286-7

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง

038-531-650

http://www.sasookbk.com 

สถานีตำรวจ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-514-692 

 

สถานีตำรวจทางหลวงบางปะกง กองกำกับการ 3

038-533-263 

สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน

038-599-100-1 

สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว

038-589-111 ,
038-589-463 

สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ

038-577-111 ,
038-577-222 

สถานีตำรวจภูธรคลองเขื่อน

038-509-111 

สถานีตำรวจภูธรฉิมพลี 

038-585-118 

สถานีตำรวจภูธรดงน้อย

038-563-110 

สถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบ

038-508-191-2 

สถานีตำรวจภูธรท่าสะอ้าน

038-532-666 

สถานีตำรวจภูธรบางคล้า

038-541-111 

สถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยว

038-581-218 ,
038-581-365 

สถานีตำรวจภูธรบ้านโพธิ์

038-587-111

สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

038-551-666 

สถานีตำรวจภูธรราชสาส์น

038-591-100 

สถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต

038-597-100 ,
038-597-987 

สถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก

038-584-423 

สถานีตำรวจภูธรหนองแหน 

038-547-222 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง

038-531-723 ,
038-532-111 ,
038-532-333 

http://www.bangpakong-pol.org 

ธนาคาร

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาฉะเชิงเทรา

0-3851-1122

ธ. กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา

0-3851-4983-7

ธ. กรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา

0-3898-1471

ธ. กรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์

0-3851-4449

ธ. กรุงไทย สาขาย่อย ถ.พานิช

0-3851-6691-3

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาฉะเชิงเทรา

0-3851-1220

ธ. กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ฉะเชิงเทรา

0-3881-6298-9

ธ. นครหลวงไทย สาขาฉะเชิงเทรา

0-3851-5835-37

ธ. ยู โอ บี จำกัด (มหาชน)

0-3851-1621-2

ธ. ออมสินสาขาฉะเชิงเทรา

0-3851-1076

ธ. ออมสินสาขาถนนมหาจักรพรรดิ์

0-3851-7075

ธ. อาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา

0-3881-2682-6

ธ.ก.ส.จว.ฉช.

0-3881-7817

สถานศึกษา มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/อาชีวะ/เทคนิค

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

038-516-626 , 038-810-269 , 038-810-542 

http://www.rru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า)

038568-160-1 , 038-568-168 , 038-568-180 , 038-591-313 

โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 

038-593-149

 

โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

038-517-197  

 

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

038-511-075

 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์

038-535-500

http://www.sl.ac.th/ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

038-515-941

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์

038-592-784,
038-592-161

 

โรงเรียนเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

038-512-426

 

โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

038-847-366-7

http://www.toyotaschool.ac.th/ 

โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ

038-511-074

http://www.swk.ac.th/

โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

038-815-889,
038-815-891

 

โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

038-517-340

 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

038-981-614

http://www.ben2.ac.th

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4

038-513-787  

 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

038-511-249

http://www.brr.ac.th/ 

โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

038-1332-073

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

038-836-630

 

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

038-578-195

 

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

038-585-097  

 

โรงเรียนดัดดรุณี

038-512-547 

http://www.datdaruni.net/

โรงเรียนดาราจรัส 

038-541-331 

http://www.dcs.ac.th

โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ)

 

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม

038-541-138  

 

โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

038-581-109  

 

โรงเรียนบางประกง บวรวิทยายน

038-531-400

 

โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น

 

โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 

 

โรงเรียนบ้านห้วยพลู 

 

โรงเรียนปัญจพิทยาคาร สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์

038-511-098

 

โรงเรียนผาณิตวิทยา

038-820-157  

 

โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"

038-551-127 

http://www.phanom.ac.th/

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม 

 

โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา 

038-516-023

 

โรงเรียนพุทธโสธร

038-511-989‚
038-511-559 

 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

038-577-021

 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

038-556-062

 

โรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร)

 

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง)

 

โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) 

 

โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร)

038-822-524

 

โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล) 

 

โรงเรียนวัดดอนทอง

038-824-398

 

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์

038-531-121

 

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)

038-813-909

 

โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์ บำรุง)

 

โรงเรียนวัดผาณิตาราม

 

โรงเรียนวัดสุขาราม

 

โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม

 

โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล)

 

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

038-511-090

http://www.abpr.net 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

http://www.geocities.com/chachoengsao_agr/

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

038-577-299 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

038-511-211,
038-512-516 

http://www.cstc.ac.th/

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

038-570-333

 

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

038-554-052 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

038-981-208-9

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

038-511-142

 

แหล่งท่องเที่ยว/บริษัทนำเที่ยว/ที่พัก

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

Grand Royal Plaza Hotel 

038-823-701

http://www.grandroyalplazahotel.com/

Rainbow Arokaya  (บางคล้า)

038-568-292

http://www.rainbowarokaya.com/aboutus.htm

เกาะลัดรีสอร์ท บางคล้า

081-723-5676

http://kohladresort.com/a_bangkla.htm

เดอะไทย คันทรีคลับ 

02-651 5300-6

http://www.thaicountryclub.com/ 

โรงแรม วังธารา แอนด์ รีสอร์ท

086-310-6030 

http://wangtarahotel.blogspot.com/

โรงแรมบ้านสบาย บางคล้า

038-541-234

 

คุ้มบุญส่ง (บางน้ำเปรี้ยว)

038-524-104

http://www.kbs-thailand.com/Thai/homestay.html

บริษัท บางปะกง ชาร์เตอร์ จำกัด

038-514-333,

http://www.bpkcruise.com/

บางคล้ารีสอร์ท 

038-542-138

 

บ้านปลาโลมารีสอร์ต

038-574318

http://www.baanplaloma.com/

บ้านริมน้ำสปอร์ตคลับ

038-834-131-3,
089-790-2999

http://www.baanrimnamsportclub.com 

มหกรรมปั้นทรายโลก 

038 -515-120

http://www.thaisandcity.com

ศูนย์ฯการพัฒนาเขาหินซ้อน

http://www.ldd.go.th/web_study_center/khoahinson/default.asp

สนามกอล์ฟบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ

038 -515-120

 

สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค

038-81 0-541,
038-512-501

 

สินค้าโอทอป และของฝาก ของที่ระลึก

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด

038-813-444

http://www.thailandmango.com/ 

ร้านโปสการ์ดสวย ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี

087-813-7676

http://postcardsuay.multiply.com

ร้านขนมเปี๊ยะอึ้งมุ่ยเส็ง

038-541-165

 

ร้านขนมบ้านบุญมี 

038-595-662

http://www.banboonmee.com/

ร้านขนมบ้านอุ๋ม เค้กชิฟฟ่อนแปดริ้ว

038-517-109 ,
081-751-2137

http://www.aumbakery.com

ร้านตั้งเซ่งจั้ว สาขาแปดริ้ว

038-511-139,
038-51 5-395

 

ร้านปูกะเอ เบเกอรี่ Chiffon Cake & Bread

038-815-700,
038-714-093

 

ร้านรินขนมหวาน

038-512-534

http://www.rin.co.th 

หัตถกรรมทองเหลืองสาน

038-513-857,
081-939-9942

http://www.nsbrass.com

วัด

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

วัดบางแก้ว (ฉะเชิงเทรา)

038-856-382
01-570-6965

 

ร้านอาหาร

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

เก๊าบริการ  ( อาหารจีน ) 

038-512-010,
038-511-535

เนี้ยวข้าวมันไก่ 

038-515-598

ไก่ย่างน้องปู 

038-515-456,
087-008-8668

ไก่ย่างศรีสุนันท์

038-511-702

ก๋วยเตี๋ยวถาวร

038-517-300

ครัวเจ้าคุณทิพย์

038-512-374,
081-862-4515 

ครัวบางคล้า 

038-541-580

http://www.tat8.com/thai/ch/r_kruabangkla.htm

รวยเรือนแพ 

038-512-000, 038-515-431,038-810-909 

ร้านเถ้าแก่ซื้อ ( ซิ้มฮวดเฮง ) 

038-541-020 

ร้านข้าวห่อใบบัวครูลิน ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี

089-486-6344 

http://www.khawhorbaibua.com

ร้านชวนมา  อ.เมือง

038-810-749

http://www.sawasdee-padriew.com/Sawasdee_Site/food-Chounma.html

ร้านบ้านป้าหนู ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี

038-511-006,038-817-336,089-4000-805

http://www.baanpanue.com

ร้านอาหารแม่น้ำ  บางคล้า

038-541-909

ลีลาวนา

038-814-275 ,
081-588-2219 

สวนอาหารบ้านน้อย

038-821-920 ,
038-820-083 

http://www.tat8.com/thai/ch/r_bannoi.html

สวนอาหารบ้านน้อยไก่ย่าง 

038-820-083 

สุนหมูเด้ง

081-865-4454

หน่วยงาน อื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

เว็บไซต์ ครูธีระ วงศ์เกษม

038-512-547

http://www.wongkasem.com/

คณะนาฏศิลปนาฏปิยา 

038-554-192

http://www.natpiyaperformance.com/

ที่นี่แปดริ้ว

038-820-640

http://www.teenee8reaw.com

บริษัท แปดริ้ว ออสทริชฟาร์ม จำกัด 

081-906-3609

http://www.ostrichfarm.co.th/

ชาติรักษาฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่สด

081-733-4495,
081-819-8383

http://www.sawasdee-padriew.com/Sawasdee_Site/chartraksafarm.html

บริษัท คิง เน็ท จำกัด

 

ศูนย์ซ่อมรถยนต์ญี่ปุ่นและเจ.ซี. เซอร์วิส เซ็นเตอร์

038-821-916-7

 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา

038-502-029

 

สโมสรฟุตบอลฉะเชิงเทรา

http://www.ccsfc.com 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

038-528-291

 

สวนกัลปพฤกษ์ 

038-978-269 ,
01-436-9795,

 

สุนทร ฟาร์มปลากัด 

038-827-574 ,
081-723-9048

 

สุ่มไก่ดอทคอม 

 

หน่วยกู้ภัย สมาคมสงเคราะห์การกุศล จังหวัดฉะเชิงเทรา

038-511-410

 

หลวงพ่อโสธร

 

อิมเมจิ้น เอฟเอ็ม 90.25MHz วิทยุชุมชน 

038-524-200 

http://www.imagine9025.com/